KIF
Aktiviteter Om Kif Artikler og debat Nyhedsbrev Links   Om Kif
    Vedtægter
    Historie
    Bestyrelsen
    Indmeldelse
Vedtægter for sektionen
Netværk for Kvinder i Fysik (KIF)


Navn
Sektionen Netværk for Kvinder i Fysik (på engelsk Network for Women in Physics) er en sektion under Dansk Fysisk Selskab (DFS).

Formål
Sektionens formål er:
 • At skabe et kontaktnet til udveksling af informationer og erfaringer mellem kvindelige fysikere.
 • At synliggøre kvinder i fysik i Danmark.
 • At bidrage til en øget rekruttering af kvinder til uddannelse og forskning inden for fysik, bl.a. ved at identificere barrierer for kvinders karriere inden for fysik, og at arbejde for fjernelse af disse.
 • At udveksle erfaringer om former for undervisning, der kan fremme pigers/kvinders interesse for og udbytte af fysik samt øge deres selvtillid på området.
Formålet søges især gennemført ved udgivelsen af et nyhedsbrev og ved afholdelse af møder og seminarer. De faglige møder er offentlige.

Oprettelse og kapitalforhold
Netværket oprettedes i december 1992 og blev en sektion under DFS i 1993. De nødvendige midler til sektionens virksomhed tilvejebringes ved bevillinger fra DFS's bestyrelse samt direkte bevillinger fra fonde.

Medlemskreds
Medlemskab står åbent for kvindelige medlemmer af DFS og kvinder med relation til fysik med en uddannelse svarende til bachelorniveau. Andre kan opnå medlemskab som støttemedlemmer. Støttemedlemmer kan modtage nyhedsbrevet samt deltage i netværkets aktiviteter, men kan ikke deltage i generalforsamlingen og har ikke stemmeret.

Ledelse
Sektionen (Netværket) ledes af en bestyrelse på 5-10 medlemmer, som vælges (evt. genvælges) af og blandt Netværkets medlemmer. Valg gælder fra en 1. september for en 1-årig periode. Medlemmer der ønsker at opstille, skal give besked herom til bestyrelsen senest på generalforsamlingen. Såfremt flere end 10 kandidater er opstillet, sker valg til bestyrelsen på generalforsamlingen ved skriftlig afstemning.
Ved den nye valgperiodes start indkalder den afgående bestyrelsesformand den nye bestyrelse til det konstituerende møde. Bestyrelsen vælger af sin midte en formand og en næstformand. Hvervet som bestyrelsesmedlem er ulønnet.

Generalforsamling
En årlig generalforsamling holdes i forbindelse med sektionens årsmøde, normalt i maj. Dagsordenen udsendes med et nyhedsbrev, med mindst 14 dages varsel.
Generalforsamlingen har den overordnede ledelse af sektionens (Netværkets) anliggender.
Dagsordenen skal omfatte:
 • Formandens beretning.
 • Forslag fra medlemmer.
 • Eventuelt.
Vedtægtsændringer skal forelægges generalforsamlingen til godkendelse (se også pkt. 10).
Beslutninger træffes ved simpel stemmeflertal blandt de fremmødte medlemmer. Hvis et medlem er forhindret i at møde, er der mulighed for at afgive en fuldmagt til et bestyrelsesmedlem, som så kan stemme på medlemmets vegne. En fuldmagt skal indeholde:
 • Stemmeafgiverens navn og adresse.
 • En tilkendegivelse af hvem fuldmagten er til.
 • En tilkendegivelse af stemmeafgiverens valgønske.
Ved stemmelighed vil ændringsforslaget blive forkastet. Ved stemmelighed i andre sager er formandens stemme afgørende.
Generalforsamlingens beslutninger skal forelægges medlemskredsen til skriftlig afstemning, når mindst to bestyrelsesmedlemmer eller fem tilstedeværende medlemmer kræver det. Ændring af generalforsamlingens beslutning kan herefter kun ske ved simpelt flertal blandt de afgivne stemmer.

Bestyrelsens kompetence m.m.
Netværkets bestyrelse leder sektionens anliggender med ansvar over for DFS's bestyrelse. Det påhviler især bestyrelsen:
 1. At påse, at sektionens vedtægter overholdes.
 2. At føre en medlemsliste.
 3. At fastsætte de nærmere retningslinier for sektionens virksomhed.
 4. At udsende et nyhedsbrev til sektionens medlemmer med passende mellemrum og mindst en gang årligt (jvf. pkt. 7)
 5. At udarbejde sektionens budget og regnskab.
 6. Over for DFS's bestyrelse at indstille DFS's repræsentanter i tilsvarende internationale sektioner eller netværk.
 7. At rådgive DFS's bestyrelse med henblik på selskabets initiativer og aktiviteter, for så vidt de har tilknytning til sektionens område.
 8. At holde løbende kontakt med andre foreninger eller organisationer, der har lignende interesseområder, herunder de tilsvarende netværk i de nordiske lande.
 9. At holde DFS's bestyrelse informeret om sektionens aktiviteter.
Formanden indkalder til bestyrelsesmøde med mindst 14 dages varsel og skal gøre dette, såfremt mindst 2 bestyrelsesmedlemmer anmoder herom. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er til stede. Beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Om de af bestyrelsen trufne beslutninger udfærdiges et referat, der sendes til bestyrelsesmedlemmerne.

Udvalg
Bestyrelsen kan til varetagelse af særlige opgaver nedsætte udvalg - eventuelt med deltagelse udefra - hvis sammensætning og bemyndigelse fastsættes af bestyrelsen.

Vedtægtsændringer
Beslutning om ændring af sektionens vedtægter træffes af generalforsamlingen. Forslag fra bestyrelsen herom skal udsendes til medlemmerne senest sammen med indkaldelse til generalforsamlingen. Derudover står det alle medlemmer frit for at foreslå vedtægtsændringer, disse skal udsendes med et nyhedsbrev mindst 7 uger før generalforsamlingen. Vedtægtsændringer skal godkendes af DFS's bestyrelse.

Ophør
Bestyrelsen kan over for DFS's bestyrelse stille forslag om nedlæggelse af sektionen, efter at medlemmerne har vedtaget dette på en generalforsamling.

Ikrafttrædelse
Nærværende vedtægter, der afløser vedtægter med ikrafttrædelsesdato d. 2. juni 1998, er vedtaget af bestyrelsen 23/1-2004 og godkendt af generalforsamlingen d. 26 maj 2004. Nærværende vedtægter er trådt i kraft efter denne dato.